sida

Utrikes- och försvarspolitik

Vänsterpartiet tycker inte att EU ska ha ett gemensamt försvar. Vi värnar istället Sveriges alliansfrihet.

Flera av länderna som ursprungligen skapade EU var gamla kolonialmakter med en helt annan syn på utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik än den som präglat Sverige. De gamla kolonialmakterna har även idag en annan relation till länder i det globala syd. I flera fall handlar det ju om deras före detta kolonier. De är de kolonialmakterna som präglar EU:s utrikespolitik.

Det finns en målsättning att bygga upp EU som en stormakt i världen. Innan Sverige blev medlem i EU fanns det större möjligheter för Sverige att spela en aktiv och progressiv roll i världspolitiken. En möjlighet som bland andra Olof Palme använde i arbetet för fred, nedrustning och för solidaritet med länder och befrielserörelser i det globala syd.

Försöken att samordna utrikespolitiken i EU är problematiska eftersom medlemsländerna ofta har olika intressen.

Trots det fortsätter samordningen. EU:s målsättning är en gemensam utrikespolitik och att EU ska vara representerat i FN:s säkerhetsråd. Det finns en gemensam utrikestjänst och målsättningen är att EU ska ha sina egna ambassader som representerar den nya stormakten.

Militariseringen av EU
En viktig del i strategin att bygga en stormakt är också att forma ett gemensamt försvar och rustningsindustri. Lissabonfördraget fastslår att man ska upprusta. I artikel 42 punkt 3 står det att ”Medlemsstaterna förbinder sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet.”

Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 hävdade EU-anhängarna att svensk alliansfrihet och neutralitet på intet sätt var hotad. I debatten om det fördrag som gäller idag användes en liknande taktik. Detta trots att fördraget fastslår att ett gemensamt försvar ska bildas och att EU ska kunna agera militärt runt om i världen. EU-federalister i de gamla kolonialmakterna i EU är ofta ärligare i den här frågan. Men de har ju inte heller någon historia som alliansfritt och neutralt land att ta hänsyn till.

Vänsterpartiet motsätter sig den gemensamma utrikespolitiken. Vi menar att Sverige och arbetet för fred och nedrustning gynnas av att vårt lands alliansfrihet garanteras.

Kopiera länk