sida

Feminism

Sedan Sverige blev medlem i EU har Vänsterpartiet prioriterat det feministiska arbetet i parlamentet. Det har gett resultat.

Våra EU-parlamentariker har sedan 1995 ingått i parlamentets jämställdhetsutskott och drivit frågor som kvinnors rätt till abort, preventivmedel och andra sexuella och reproduktiva rättighetsfrågor (SRHR), feministiska ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor inklusive prostitution, behovet av att förbättra kvinnors arbetsvillkor (rätt till säkra anställningar och heltid) och behovet av utökad offentligt finansierad barnomsorg och äldreomsorg.

När Marianne Eriksson (EU-parlamentariker 1995-2004) redan 1995 krävde att prostitutionen måste stoppas genom att sexköparen kriminaliseras då skrattades hon ut av högern i plenum. Men opinionsbildande ger resultat. Sedan 2014  ställer sig EU-parlamentet ställt sig bakom betänkanden som förordar den så kallade nordiska modellen, där det just är sexköparen som begår ett brott.

Eva-Britt Svensson (EU-parlamentariker 2004-2011) drev kraftfullt frågan om våld mot kvinnor. Hennes strategiska betänkande om detta antogs 2011. Där kräver parlamentet bland annat att medlemsstaterna satsar på kvinnojourer och specialutbildad polis och rättsväsende. Mycket tack vare vänsterns ihärdiga arbete lyftes äntligen frågor om våld mot kvinnor och flickor in på den politiska dagordningen.

Mikael Gustafsson (EU-parlamentariker 2011-2014) var en föregångare när han genom sitt särskilda betänkande lyfte in ett feministiskt perspektiv i miljö- och klimat politiken.

Malin Björk, Vänsterpartiets EU –parlametariker sedan 2014, har fortsatt driva dessa frågor och är en av dem som leder arbetet i EU-parlamentet för att försvara aborträtten, SRHR och hbtq-rättigheter. Dessutom har Malin uppmärksammat hur den ekonomiska krisen i EU-länderna påverkar kvinnornas livsvillkor hårdare och arbetat med att befästa ett feministiskt perspektiv i EU:s handelspolitik.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet
Det är i detta utskott som de feministiska krafterna samlas och bygger upp strategier och arbete som når in i resten av Europaparlamentets arbete. Det allra mesta feministiska arbetet på EU nivå är icke-lagstiftande och innehåller få bindande åtgärder som riktas till medlemsstaterna. Utskottet arbetar däremot fram betänkanden som innehåller viktiga riktlinjer och rekommendationer. Frågor vi driver:

– Försvara rätten till abort
– Allas rätt till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa och sexualundervisning
– Stoppa alla former av våld mot kvinnor
– En nordisk modell för att stoppa prostitutionen
– Stoppa åtstramningspolitiken som drabbar kvinnor extra hårt
– Stärkta rättigheter för kvinnor på flykt och migrantkvinnor
– Sociala och ekonomiska rättigheter för alla kvinnor
– Feministisk handelspolitik
– Antimilitarisering och feministisk antirasism
– Hbtq-rättigheter

Vänsterpartiet i EU-parlamentet har ett nära samarbete med den feministiska rörelsen i Sverige och olika europeiska och internationella organisationer som arbetar för jämställdhet.

På EU-nivå finns viss lagstiftning mot könsdiskriminering. Det är en viktig del av jämställdhetspolitiken, men en snäv antidiskrimineringspolitik kan aldrig ersätta andra reformer eller stå ensam. En feministisk politik kräver så mycket mer. Det krävs resursomfördelning, investeringar i offentlig sektor och en radikal politik som garanterar alla kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Feminismen genomsyrar alla våra förslag i EU-parlamentet
EU-parlamentet är högerdominerat. Det finns många högerkonservativa ledamöter och högerextremister som uttrycker direkt kvinnohat och hat mot hbtq personer och lägger kvinnoförtryckande lagförslag. När parlamentet röstade om att förespråka (inte lagstifta om) säkra och tillgängliga aborter, sexualundervisning i skolan och tillgång till preventivmedel skrek denna höger högt, understödda av konservativa katolska krafter, och lyckades stoppa ett viktigt betänkande.

Det är en ständig kamp. Ibland lyckas vi i vänstern skapa breda allianser i EU-parlamentet och kan besegra de högerkonservativa.

Kampen för fri abort är ständigt pågående eftersom den hela tiden utmanas. I flera EU-länder har det de senaste åren lagts fram lagförslag som försämrar eller avser förbjuda aborträtten. Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i solidaritet med kvinnornas kamp i dessa länder, till exempel Spanien och Polen. I andra länder, som Irland, ser vi nu tack vara feministers kamp kanske en ljusning.

Men feminismen genomsyrar alla våra förslag i EU-parlamentet, också frågor som inte omedelbart ses som feministiska. Det kan till exempel handla till om handelspolitik eller klimatstrategier. Den feministiska kampen för kan bara vara framgångsrik om den förs överallt och på alla nivåer.

Konkreta exempel på Malin Björks feministiska arbete i EU-parlamentet
All of us
Efter EU-valet 2014 växte den konservativa och nationalistiska högern. Med den blev också abortmotståndet starkare. Som reaktion på abortmotståndarnas kampanj One of us bildade Malin Björk, tillsammans med ledamöter ur den socialdemokratiska, gröna och liberala gruppen nätverket All of us. Nätverket uppmärksammar och försvarar sexuella och reproduktiva rättigheter, aborträtten, anordnar möten och stöttar abortsrättsaktivister.

Feminism inom handelspolitiken
Tillsammans med sin italienska kollega Eleonora Forenza har Malin Björk skrivit ett betänkande där EU:s handelspolitik analyseras ur ett feministisk perspektiv. För att upprätthålla grundläggande rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter, behövs bindande globala åtaganden. Mänskliga rättigheter och ILO-konventioner, liksom FN:s kvinnokonvention, bör vara centrala delar av regelverket för internationell handel. EU-parlamentet antog betänkandet med stor majoritet i mars 2018.

Feminism, rättsstat och demokrati
Under senare år har vi sett att rättsstatens principer och grundläggande friheter urholkats i länder som Ungern och Polen, men också Spanien. De högerkrafter som urholkar demokratin attackerar också samtidigt kvinnors rättigheter och aborträtten. Demokrati börjar med våra kroppar. I flera resolutioner har Malin varit initiativtagare till att lyfta in kvinnors rättigheter som en central del av en holistisk demokratisyn.

Anslut EU till Istanbulkonventionen och kräv att alla länder ratificerar den
Tillsammans med krafter fån andra politiska grupper har Malin arbetat för att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. Nu har både Rådet och Europaparlamentet godkänt anslutningen. Det är en viktig etapp och framgång för all de som i mer än ett årtionde arbetat med detta. Nu krävs det dock att ord blir till konkret handling.

Förbjud torskarna, inte kvinnorna
Malin har ordnat flera seminarier för att ytterligare öka trycket på att byta politik och sätta stop för utnyttjandet av kvinnor och flickor prostitution. Den svenska och nordiska modellen med en sexköpslag som kriminaliserar torskarna/köparen har visat sig effektiv för att minska utnyttjandet och bekämpa kvinnohandel.

Hbtq-rättigheter
Malin är vice ordförande i en partiöverskridande grupp med EU parlamentariker som arbetar för att stärka hbtq personers rättigheter. Tillsammans agerar de mot homo- och transfobi både inom EU och i tredje länder. Särskilda seminarier ordnas kring specifika ämnen som hatbrott, unga hbtq personer, diskriminering i arbetslivet.

 

Kopiera länk