Jämställdhet och feminism

 Sedan Sverige blev medlem i EU har Vänsterpartiet arbetat aktivt i parlamentet med med jämställdhet. Det har gett resultat.

Vår förståelse vilar på att all ekonomisk och social politik har grundläggande genuspolitiska drag, som antingen kan bidra till eller underminera kampen för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Den ekonomiska liberala politik som EU beivrar (och beordrar för de länder som ingår i Eurozonen) står i direkt kontrast till de reformer som skulle behövas för att öka jämställdheten i Europa.

Istället för investeringar i barn- och äldreomsorg, sociala trygghetssystem och arbetstagares rättigheter – reformer som är centrala för en feministisk politik – har EU valt att dra ner, skära ner, och begränsa regeringars handlingsutrymme vad gäller en mer progressiv politik på dessa områden.

Men lagstiftning för jämställdhet i EU är väl positivt?
Historiskt sett har EU på det mycket snävare anti-diskrimineringsplanet spelat en viss roll, särskilt i EU medlemsstater där grundläggande jämställdhetslagstiftning och anti-diskriminering lagstiftning har saknats. Det finns idag EU-lagstiftning som förbjuder lönediskriminering och annan diskriminering på grund av kön i arbetslivet och i de sociala försäkringssystem som är kopplade till arbetslivet. Det finns också lagstiftning som förbjuder diskriminering vad gäller tillgång och utbud av varor och tjänster (med vissa begränsningar). Det bör påpekas att denna typ av antidiskriminerings-lagstiftning naturligtvis också kan utformas lika bra, eller bättre, på nationell nivå. Men EU:s lagstiftning mot lönediskriminering har visat sig vara ytterst tandlös. Genomsnittet på lönegapet mellan kvinnor och män i EU ligger på 17 procent.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss att EU-institutionerna under de sista femton åren valt att alltmer begränsa sig till detta snäva antidiskrimineringsperspektiv på jämställdhetspolitiken, alltså att vi genom lagstiftning mot diskriminering ska garantera jämställdhet – framför allt på det individuella planet. Vänsterpartiet anser att det är en viktig del av jämställdhetspolitiken, men att den kan aldrig ersätta andra reformer eller stå ensam. Den feministiska politiken får inte reduceras till en fråga för jurister och ”fall’ som valsar runt i domstolar på olika nivåer. En feministisk politik kräver så mycket mer än antidiskriminering. Det krävs resursomfördelning, investeringar i offentlig sektor och en radikal politik som garanterar kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Vad har Vänsterpartiet gjort i EU-parlamentet för jämställdheten?
Även om vi anser att EU:s grundläggande arbete är otillräckligt och i vissa stycken rent av destruktiv (som till exempel den ekonomiska politiken i EU) vad gäller att öka jämställdheten, så har vi som feministiskt parti valt att arbeta extra mycket med dessa frågor. Vi försöker påverka EU:s politik och viljeyttringar i rätt riktning i så stor mån som möjligt.

Våra Europaparlamentariker har sedan 1995 ingått i parlamentets jämställdhetsutskott och drivit frågor som kvinnors rätt till abort, preventivmedel och andra sexuella och reproduktiva rättighetsfrågor, feministiska ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor inklusive prostitution, behovet av att förbättra kvinnors arbetsvillkor (rätt till säkra anställningar och heltid) och behovet av utökad offentligt finansierad barnomsorg och äldreomsorg.

När Marianne Eriksson (en av våra första parlamentariker i Europaparlamentet) 1995 krävde att prostitutionen måste stoppas skrattade många åt henne. Idag har EU-parlamentet ställt sig bakom ett betänkande som förordar den så kallade nordiska modellen, där det är sexköparen som begår ett brott.

Eva-Britt Svensson (EU-parlamentariker mellan 2004 och 2011) drev stenhårt frågan om våld mot kvinnor. Hennes betänkande om detta antogs 2011. Där kräver parlamentet bland annat att medlemsstaterna satsar på kvinnojourer och specialutbildad polis och rättsväsende.

Mikael Gustafsson (EU-parlamentariker 2011-2014) och Malin Björk har fortsatt driva dessa frågor och dessutom uppmärksammat hur krisen påverkar kvinnor hårdare.

Frågor vi driver:

  • Försvara rätten till abort, se till exempel här
  • Allas rätt till sexuell och reproduktiva rättigheter och hälsa och sexualundervisning. Läs mer här
  • Stoppa våld mot kvinnor. Du kan hitta mer information här och härEva-Britt Svenssons bok om frågan och hennes förslag kan du hitta här
  • En nordisk modell för att stoppa prostitutionen, se till exempel här  och här
  • Stoppa åtstramningar som drabbar kvinnor hårdare, se här och här

Feminism genomsyrar alla våra förslag
Krisen och EU:s misslyckade lösningar har fått två mycket allvarliga konsekvenser: ökad fattigdom och ökad rädsla. Det har i sin tur blivit en grogrund för högerextrema grupper som nu växer. Det handlar till exempel om fascistiska Gyllene gryning i Grekland men också om Franska Front National. Utöver rasism för högerextremismens och extremkonservatismen också med sig kvinnohat och kvinnoförtryckande lagförslag. I den kampen står vi mitt i stormen och kräver att mänskliga rättigheter också ska gälla kvinnor.

När Europaparlamentet röstade om att förespråka (inte lagstifta om) säkra och tillgängliga aborter, sexualundervisning i skolan och tillgång till preventivmedel skrek högern och lyckades stoppa betänkandet. Svenska Kristdemokraterna och Moderaterna gjorde gemensam sak med sina partikamrater i den konservativa gruppen och med den farliga extremhögern.

Det finns inga segrar som inte kan utmanas igen. Kampen om abort är ett exempel på det. Därför har Vänsterpartiet en uttalad feministisk agenda. Vi har tydliga internfeministiska regler och utbildningar, och det lyser igenom i vår politik. Feminismen genomsyrar alla våra förslag, oavsett om det handlar om klimatstrategier och kommunbudgetar eller om samtyckeslagstiftning och abort.

Feminismen är mer än ett nyliberalt egenintresse. Vi ser en ny feministisk våg. Den är solidaritet med kvinnor i Sverige, Europa och världen. Den utmanar inte bara patriarkatet utan också rasismen och de växande ekonomiska skillnaderna. Den handlar om klimatpolitiken, ifrågasätter tillväxthysterin och propagerar för en grön, jämställd och jämlik värld. Den vågen kommer från vänster.