• Hem
  • Flyktingpolitik
sida

Flyktingpolitik

EU satsar på murar, stängsel och militarisering av den yttre gränsen för att tvinga bort människor på flykt. EU bygger Fästning Europa. Den fästningen vill Vänsterpartiet riva.

Malin Björk är ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och har koncentrerat sig på arbetet för flyktingar och asylsökandes rättigheter i EU. Arbetet mot EU:s ”Fästning Europa” är avgörande i kampen för rätten till asyl och för internationell solidaritet. Vänsterpartiet har i EU-parlamentet konsekvent arbetat för att EU och medlemsstaterna gemensamt ska ta sitt folkrättsliga ansvar och ge skydd åt människor som flyr. I utskottet arbetar Malin med konkreta förslag för att skapa en human flyktingpolitik med lagliga vägar in i Europa.  Likaså har arbetet mot rasism och främlingsfientlighet haft en framträdande roll i arbetet, som skett i bred allians med andra humanistiska och progressiva krafter. I utskottet arbetar vi också mot diskriminering och med integritetsfrågor.

EU:s flyktingpolitik
EU arbetar för en en ”harmonisering” av asyl- och invandringspolitik. Harmoniseringen av asylpolitiken har i praktiken stoppat alla lagliga vägar till Europa. Istället tvingas människor på flykt till människosmugglarnas nätverk. Många flyktingar tvingas betala stora summor pengar och riskerar sina liv i sina försök att ta sig till EU för att söka asyl. 2016 var det dödligaste året hittills med drygt 5 000 flyktingar som drunknade i Medelhavet, jämfört med 3 800 drunknade året innan. Harmoniseringen av asylpolitiken har också betytt att Sverige sänker standarden för skydd till flyktingar, bland annat genom tillfälliga uppehållstillstånd och genom att ta bort rätten till familjeåterförening.

Vänsterpartiets flyktingpolitik
Vänsterpartiet säger nej till militariseringen vid EU:s yttergränser och nej till EU:s gräns- och kustbevaknings verksamhet vid EU:s externa gränser. Asylviseringar måste införas så att legala vägar skapas in till EU. Vi arbetar för en flyktingpolitik som lever upp till de internationella konventioner som Sverige och EU:s medlemsstater skrivit under, som Genèvekonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiet vill också att EU bedriver en handelspolitik för social rättvisa och jämställdhet. Vi vill förbjuda vapenexport till krigförande länder och diktaturer. Vi vill att EU skärper reglerna mot företag och nationer så att klimatförändringarna stoppas. Framgångar på dessa områden skulle innebära att miljontals människor inte tvingas att fly från sina hemländer.

Malin Björks lagförslag
Malin Björk är EU-parlamentets huvudförhandlare för ett av de få EU-lagförslag som handlar om att skapa lagliga flyktvägar in till Europa. Det är ett förslag om ett kvotflyktingsystem på EU-nivå. Kvotflyktingar är personer som befinner sig i ett flyktingläger och som enligt FN är särskilt utsatta och behöver vidarebosättas i ett tryggt land. I förslaget som röstades igenom av parlamentet i oktober 2017 ska EU:s medlemsländer varje år ta emot 240 000 kvotflyktingar. För Sveriges del skulle det innebära att vi tar emot 5 000 kvotflyktingar per år, en siffra som regeringen redan föreslagit. Malin Björks förslag förhandlas just nu mellan parlamentet (representerat av Malin Björk), EU-kommissionen och medlemsländerna i Rådet. Tanken är att lagförslaget ska vara färdigt i maj 2018, men förhandlingarna kommer troligtvis att pågå längre än så.

Kopiera länk