Miljö, klimat och hållbar utveckling

Vänsterpartiet för en politik för en grön omställning.

Om alla levde som vi gör i Sverige skulle det krävas tre jordklot. Det är färre än om vi alla levde som i USA, men det är två fler än vi har att tillgå Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga och samtidigt som det är vår största utmaning är det också den största möjligheten att göra våra samhällen mer rättvisa och hållbara. För Vänsterpartiet förenas våra socialistiska och feministiska idéer i en rödgrön miljöpolitik.

Vänsterpartiet anser att den rika världen har ett historiskt ansvar för att minska sina utsläpp. EU borde gå i spetsen och till 2020 minska sina utsläpp med 40 procent. Men EU:s linje i nuläget är att sänka utsläppen med 20 procent till 2020. Den ekonomiska krisen har dock medfört att utsläppen gått ned med 16 procent sedan 1990. Den fortsatta krisen kan medföra att EU uppnår 20-procentsmålet utan egna åtgärder. Det är naturligtvis ohållbart.

För att nå målet 40 procent krävs kraftiga investeringar i en hållbar ekonomi, exempelvis förnybar energi och hållbara transporter. Det skulle också skapa många nya gröna jobb. Det finns studier som visar att redan vid en skärpning av klimatmålet till 30 procent minskade utsläpp, så skulle 6 miljoner nya jobb kunna skapas.

Vi kräver alltid att miljöhänsyn ska gå före marknaden inom EU och att människors rättigheter ska sättas framför stora företags. Vi kräver också klimaträttvisa. Ett samhälle som är hållbart måste vara mer än bara ekologiskt hållbart. Social hållbarhet och jämställdhet är viktiga faktorer. Men också att vi i den rika delen av världen låter fattigare länder ha ett större klimatutrymme, medan vi måste minska vårt eget. Det är viktigt eftersom våra välfärdssamhällen har utvecklats tack vare att vi haft fossildrivna ekonomier, fler länder måste få rätt att utvecklas.

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på klimatfrågan. Jämställdhet och rättvisa mellan fattiga och rika är nödvändigt för att skapa ett samhälle som är hållbart på alla vis. Också män och kvinnors miljöavtryck ser olika ut eftersom grupperna konsumerar och lever på olika sätt, män har i högre utsträckning större miljöpåverkan än kvinnor.

Vänsterpartiet har tillsammans med Vänstergruppen GUE/NGL arbetat fram ett klimatmanifest där det bland annat slås fast att finansiering från EU och medlemsländerna till den gröna klimatfonden måste säkerställas, att köttkonsumtionen i Europa måste minska och att vikten av att arbeta för 100 procent förnybar energi till 2050. Hela manifestet kan du läsa här.

Utsläppshandelssystemet ETS fungerar inte idag. Trots att det är EU:s främsta verktyg för att minska utsläppen fungerar inte systemet eftersom priset för koldioxid är alldeles för lågt och tilldelningen av utsläppsrätter var alltför stor. Stora industrier har därför kunnat fortsätta släppa ut som vanligt, samtidigt som de sålt överskott på utsläppsrätter.

Systemet måste reformeras i grunden. Det totala antalet utsläppsrätter måste kraftigt, och succesivt, minska enligt en linjär kurva. Gratistilldelning av utsläppsrätter måste stoppas. Full auktionering ska råda. Intäkterna från systemet ska öronmärkas för klimatåtgärder.

EU utbetalar idag många miljöskadliga subventioner och bedriver klimatdestruktiva fossilprojekt, som utbyggnad av nya gasledningar och oljepipelines. Här krävs en ny prioritering som lyfter fram förnybara energisystem. Vänsterpartiet verkar för en koldioxidskatt införs på EU-nivå. Skatten ska administreras av medlemsländerna, som också ska tilldelas intäkterna.

EU måste ta sitt ansvar och bedriva politik utifrån miljöhänsyn. Fiskepolitiken (Common Fisheries Policy – CFP) och EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy -CAP) är exempel på frågor som måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Den inre marknaden bidrar också till miljöproblemen eftersom varornas fria rörlighet är överordnade miljö- och klimatintresset. Idag överproducerar vi utan att ta hänsyn till biologisk mångfald eller klimat men inte heller till sociala faktorer.Vänsterpartiet menar att prioriteringen måste var den omvända: Miljön och klimatet måste vara överordnade företagens och marknadens intressen.