• Hem
  • EU-kritik från ...
sida

EU-kritik från vänster

Vänsterpartiet anser att EU begränsar demokratin genom att prioritera marknaden framför miljö och människor.

Vänsterpartiet arbetade på nej-sidan inför folkomröstningen 1994. Vi respekterar resultatet i folkomröstningen, men ser inte skäl att ändra vår principiella ståndpunkt. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Vi arbetar inom EU för våra politiska målsättningar: demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vi arbetar mot orsakerna till klimatförändringar och miljöförstörelse.

Vi vill samverka med andra progressiva krafter i EU för att demokratisera och vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Arbetet i parlamentet är också en viktig plattform för att sprida information och bilda opinion om vad EU-medlemskapet innebär för Sverige.

EU brister i demokrati
EU:s grundläggande uppbyggnad har demokratiska brister. EU-kommissionen är inte folkvald utan består av byråkrater som har ensamrätt på att lägga fram lagförslag i EU. Kommissionens medlemmar är förbjudna att rätta sig efter beslut i sina hemländers parlament eller regering. De är ålagda att gynna EU:s intressen. Kommissionen arbetar och beslutar i slutna rum.

Ministerrådet lagstiftar, ofta tillsammans med EU-parlamentet. Ministerrådets möten är oftast slutna och det saknas insyn. Detta till skillnad från de lagstiftande nationella parlamenten där man kan följa debatt och beslut på plats eller genom medier.

EU-parlamentet är folkvalt men många medborgare i EU bryr sig inte om att rösta. EU-parlamentet skapades uppifrån för att ge EU demokratisk legitimitet. Det var inte som de flesta nationella parlament ett resultat av folkets kamp för rösträtt och demokrati. Därför har inte EU-parlamentet samma förankring bland folk som de nationella parlamenten. Avsaknaden av en gemensam europeisk offentlig debatt bidrar också till att isolera parlamentet från vanliga medborgare.

Den dömande makten EU-domstolen har, till skillnad från svenska domstolar, också rätt att avkunna domar som blir direkt lagstiftande. Inte minst i frågor som rör den inre marknaden. EU-domstolens beslut kan man inte påverka eller ändra. I EU:s beslutsstruktur har folk mycket små möjligheter att utkräva ansvar av makthavarna.

Fördraget om Europeiska Unionen
När Lissabonfördraget var färdigförhandlat i oktober 2007 innebar det de största förändringarna av EU sedan Sverige blev medlem 1995. Flera av de viktiga löften som ja-sidan hade fört fram i folkomröstningen 1994 bröts. Det gäller till exempel frågan om alliansfriheten och vetorätten liksom frågor om mellanstatlighet.

Vänsterpartiet motsätter sig fördraget eftersom det för över mer makt från de folkvalda nationella parlamenten till EU:s institutioner. EU militariseras genom fördraget på ett sätt som går emot vår syn på militär alliansfrihet. Fördraget gör den fria marknaden överordnad miljöintresset och löntagares rättigheter.

Fler faktorer som inskränker demokratin i EU
EU:s beslut påverkas i hög grad av lobbyister. I Bryssel uppskattas antalet lobbyister till 30 000 personer som aktivt arbetar för att påverka kommissionen och EU-parlamentarikerna. Det finns ideella och icke-vinstgivande organisationer bland dem, men den stora majoriteten lobbyister representerar starka företagsintressen. Lobbyisterna har särskilt stort inflytande på kommissionen, som ibland till och med anlitar dem som sina egna experter. Det ger storföretagen ett stort inflytande över EU:s politik.

EU saknar en offentlighetslagstiftning som vi har i Sverige. För medborgare i EU, och inte minst för journalister, är det därför mycket svårt att granska makten och maktutövningen inom EU. Det slutna systemet undergräver demokratin.

Kopiera länk