artikel

Ambitiösa klimatstrategier går inte ihop med EU:s jordbrukspolitik

Idag presenterade EU-kommissionen två viktiga delar i EU:s klimatplan, Den gröna given – nämligen strateginerna för biologisk mångfald och ”Från jord till bord”, för en hållbar livsmedelsindustri. Malin Björk är till stor del positiv till förslagen, men frågar sig hur de ska gå ihop med EU:s klimatskadliga jordbrukspolitik.

– Det är glädjande att kommissionen föreslår att minst 30 procent av land- respektive havsytan ska skyddas och att användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minska med hälften. Det är också bra och nödvändigt att kommissionen går forskningen och miljöorganisationerna
till mötes och föreslår att minst 10 procent av jordbrukslandet ska avsättas för häckar, buffertmark, dammar och andra typer av ytor som gynnar den biologiska mångfalden. Förslaget att tre miljarder nya träd ska planteras är också bra, men då måste också land frigöras för att de ska få plats, säger Malin Björk och fortsätter:

– Jag välkomnar också att kommissionen i livsmedelsstrategin Från jord till bord betonar livsmedelssektorns avgörande roll för ett miljö- och
klimatmässigt hållbart samhälle, men jag hade velat se ett högre mål än 25 procents ekologiskt jordbruk och ett hårdare krav på att de långa djurtransporterna måste avvecklas. Kommissionen vågar inte ens föreslå ett stopp för finansieringen av köttreklam i livsmedelsstrategin. Det rimmar illa med vårt behov av att minska den storskaliga djurhållningen och köttkonsumtionen.

– Det största problemet med dessa ganska ambitiösa strategier är att de kommer att bli väldigt svåra att leva upp till när nästan 40 procent av EU:s totala budget går till ett till stor del miljö- och klimatmässigt ohållbart jordbruk som belönar storskalig djurhållning och en intensiv användning av bekämpningsmedel.

– Nu gäller det att vi som vill se en radikal reform av EU:s
jordbrukspolitik tar strid för det, i parlamentet men också i förhandlingarna mellan medlemsländerna. Med dessa strategier i ryggen kan vi visa på det motsägelsefulla i EU:s klimatpolitik och kräva bättring. Bort med miljö- och klimatskadliga subventioner och in med stöd till jordbruk som vill ställa om!

Kopiera länk