artikel

Om EU:s nya gräns- och kustbevakning ”Superfrontex”

EU håller på att inrätta en ny, omfattande gräns- och kustbevakningsmyndighet. Här följer en sammanfattning av vad som beslutades om EU Border and Coast Guard (som vi kallar Superfrontex) i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE den 30 maj 2016. Plenumomröstningen väntas bli första veckan i juli.

Rapportör för Europaparlamentet är Artis Pabriks från högergruppen EPP. Förslagets formella namn är Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG.

Lampedusa005 lottas beskurenSuperfrontex
Nya Superfrontex kommer få mycket mer pengar och personal, i enlighet med Kommissionens förslag. En Executive Director kommer att anställas som kommer att få väldigt mycket makt. Executive Director är den som kommer att ta beslut om vilka åtgärder ett medlemsland behöver vidta för att upprätthålla sina gränskontroller. Det gäller alltså att besluta över hur mycket resurser ett land behöver avsätta, både vad gäller personal, utrustning och finansiella medel. Beslutet är juridiskt bindande. Under sig finns en Advisory Board som består av Executive Director och tre högre tjänstemän från myndigheten. Styrelsen ska ge råd men lyder ändå under Executive Director. Ändringsförslag om att inkludera politiker röstades ned.

Superfrontex
Nya Superfrontex kommer få mycket mer pengar och personal, i enlighet med Kommissionens förslag. En Executive Director kommer att anställas som kommer att få väldigt mycket makt. Executive Director är den som kommer att ta beslut om vilka åtgärder ett medlemsland behöver vidta för att upprätthålla sina gränskontroller. Det gäller alltså att besluta över hur mycket resurser ett land behöver avsätta, både vad gäller personal, utrustning och finansiella medel. Beslutet är juridiskt bindande. Under sig finns en Advisory Board som består av Executive Director och tre högre tjänstemän från myndigheten. Styrelsen ska ge råd men lyder ändå under Executive Director. Ändringsförslag om att inkludera politiker röstades ned.

Sårbarhetsutredning
Varje medlemsland kommer att genomgå en sårbarhetsutredning som definieras av hur bra kapacitet och beredskap landet har att hantera att många människor kommer på samma gång. Det handlar både om gränspersonal, ekonomi och teknisk utrustning (maskiner för fingeravtryck bla). I Kommissionens förslag var det den nya myndigheten som skulle utföra sårbarhetsutredningen, men utskottet röstade igenom en kompromiss som gör att myndigheten och medlemslandet tillsammans ska göra utredningen. Sårbarhetsutredningen skickas sedan till Advisory Board som ska föreslå insatser till Executive Director. Executive Director förslag om insatser och förändringar är juridiskt bindande och om medlemslandet inte implementerat förändringarna inom utsatt tid kommer Kommissionen att kopplas in.

Schengen och rätt att intervenera
Återupprättandet av Schengen är en hörnsten i den nya förordningen. En av de stora förändringarna i Frontex mandat är att ge dem mer makt att intervenera i medlemsländer, så kallade Rapid Border Interventions. Artikel18 ger myndigheten och rådet rätt att intervenera i ett medlemsland:

Where a Member State does not take the necessary corrective measures in accordance with a decision referred to in Article 12(5) or in the event of disproportionate migratory pressure at the external border rendering the control of the external borders ineffective to such an extent that it risks putting in jeopardy the functioning of the Schengen area as an area without internal border control, the Commission, after consulting the Agency, may present to the Council a proposal for an implementing decision act, identifying the measures to be implemented by the Agency and requiring the Member State concerned to cooperate with the Agency in the implementation of those measures. That implementing decision shall be adopted by the Council with a qualified majority vote.

Detta innebär att när EU anser att ett medlemsland inte klarar av att hanterna sina externa gränser kan Rådet rösta om att Superfrontex ska gå in och göra en Rapid Border Intervention. Då krävs kvalificerad majoritet som innebär att medlemslandet i fråga kan röstas ned.LAMPY lottas beskuren

Detta innebär att när EU anser att ett medlemsland inte klarar av att hanterna sina externa gränser kan Rådet rösta om att Superfrontex ska gå in och göra en Rapid Border Intervention. Då krävs kvalificerad majoritet som innebär att medlemslandet i fråga kan röstas ned.

Deportation
Deportation är en annan viktig del av Superfrontex nya arbete. Bland all ny personal ska det anställas “forced return escorts” och “return specialists” ”European Return Intervention Teams” och “experts on return”. Alla medlemsländer ska minst en gång i månaden informera myndigheten om sina deporteringsplaner och ifall de behöver assistans. Det nya är att Superfrontex ska koordinera deportationer i medlemsstater, inklusive s.k. frivilla återsändanden, för att skapa ett harmoniserat återsändande. Myndigheten kommer också att finansiera eller delfinansiera deportationer. Det kan komma att ske inom ramen för upphandling, vilket måste tolkas som en ytterligare privatisering av myndighetens arbete. Viktigt att notera är att Superfrontex nu kommer att få mandat att ta egna initiativ för att deportera. Artikel 27 §3:

The Agency may provide the necessary assistance and ensure, at the request of the participating Member States, or propose on its own initiative, the coordination or the organisation of return operations, for which the means of transport and forced return escorts are made available by a third country of return (‘collecting return operations’).

Samarbete med tredjeland
Superfrontex ska samarbeta med tredjeländer och placera sambandsmän (liaison officers) i tredjeland. Utskottets kompromisser har gjort viktiga förbättringar om att respektera non-refoulement, unionens lagar samt Charter of Fundamental Rights. Myndigheten ska samarbeta med tredjeländer i joint return operations och grannländer (antagligen med hänsyn till Turkiet).

Utrustning och innovation
Superfrontex kommer övervaka och bidra till forskning och innovation som rör ”European integrated border management”. Myndigheten kommer också att, inom ramen för Horizon 2020, implementera innovationer som relaterar till border security (antar att det bl.a. handlar om Smart Borders).

Myndigheten får en egen utrustningspool, som i Kommissionens förslag var väldigt detaljerad men som strukits. Myndigheten kan också äga utrustning tillsammans med medlemsländer och då finns krav på att vid en rapid border intervention ska medlemsländer kunna ställa utrustningen till förfogande inom två dagar.

 

Här är texten i PDF (lättare att skriva ut):superfrontex juni 2016

För mer information, kontakta Deniz Tütüncü, politisk rådgivare till Malin Björk: [email protected]

Kopiera länk