Hoppa till huvudinnehåll

Skatteflykt

Skatteflykt är ett stort samhällsproblem. Stora resurser försvinner och det blir vi andra som får stå för notan. Lågt räknat går Sverige årligen miste om ca 45 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter.

Det är pengar som borde ha gått till sådant som sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Skattebortfallet motsvarar till exempel totala lönekostnader för 49 000 läkare.

Att inte betala den skatt man ska undergräver också sammanhållningen i samhället och förtroendet för myndigheterna. De som ägnar sig åt skatteflykt och aggressiva skatteupplägg är ofta storföretag och höginkomsttagare. Det kan leda till att vanliga löntagare och småföretagare frågar sig varför de ska betala skatt när många i samhällets topp inte gör det.

Vänsterpartiet vill se krafttag mot skatteflykt och skattebrott, bland annat vill vi:

• Kriminalisera skatteflykt. Idag är skatteflykt inte kriminaliserat. Det finns bestämmelser mot skatteflykt i skatteflyktslagen, men det enda som händer om man ”döms” för att ha brutit mot skatteflyktslagen är att man blir skyldig att betala den skatt som man skulle ha betalat. Vi menar att skatteflykt och medhjälp till skatteflykt måste kriminaliseras och att fängelsestraff ska kunna utdömas.
• Banker ska kunna förlora sitt tillstånd (bankoktroj) vid upprepad medhjälp till skatteflykt.
• Banker, revisionsbyråer, skattejurister- och konsulter tjänar stora pengar på att tillhandahålla rådgivning och tjänster som leder till såväl skatteflykt som aggressiv skatteplanering. I princip alla finansiella tillgångar är placerade hos banker eller liknande. Något hårddraget kan man säga att utan banker, inga överföringar till skatteparadis. Vi föreslår därför att banker som vid upprepade tillfällen ertappas med att hjälpa klienter fly undan skatt ska kunna förlora sitt tillstånd att verka som bank i Sverige (bankoktroj).
• Krav på så kallad öppen land-för-land-rapportering. Multinationella företag ska öppet redovisa var deras vinster uppkommit och skatta för vinsterna där de har uppstått.
• EU har en så kallad svart lista över länder utanför EU som man anser uppmuntrar till otillbörliga skattemetoder. Vänsterpartiet tycker att det är bra att EU har en sådan lista som ett verktyg för att motverka internationell skatteflykt. Problemet är dock att kriterierna för att hamna på listan inte är tillräckligt skarpa, vilket leder till att många av de länder som underlättar den internationella skatteflykten slipper undan. Reglerna kring den svarta listan behöver därför ändras.
• Skärpt rapporteringsskyldighet för skatterådgivare för olika typer av skatteupplägg.
• Stiftelser används ofta för att smita undan skatt. Därför behöver regelverket ändras. Alla personer och tillgångar som är kopplade till stiftelsen bör registreras hos behörig myndighet. Vidare bör registrering vara ett villkor för att få skapa en stiftelse.
• Inför en så kallad utflyttningsskatt. Skatteverket konstaterade redan 2007 i en studie att ett stort antal personer utvandrade för att därefter sälja aktier och andelar med i Sverige upparbetade vinster skattefritt eller med förmånligare beskattning, samt att den typen av skattedriven utflyttning tenderade att öka. Vänsterpartiet föreslår därför att det införs en så kallad utflyttningsskatt (exitskatt) för fysiska personer som flyttar utomlands.
• Globalt samarbete. Idag sker mycket av det internationella arbetet på området inom OECD och EU. Detta exkluderar många utvecklingsländer från inflytande. Stora delar av det mervärde som skapas genom produktion och investeringar i fattiga länder når aldrig befolkningen i länderna. Detta slår särskilt hårt mot länder som saknar en effektiv skatteinhämtningsförmåga samt länder där starka privata aktörer, exempelvis multinationella företag, har särskilt stora möjligheter att påverka och manipulera skattepolitiken och skattemyndigheten. Vänsterpartiet föreslår att Sverige bör verka för att det inom ramen för FN upprättas ett organ för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering där utvecklingsländerna finns med. Här kan FN:s arbete mot klimatförändringarna fungera som förebild.