Hoppa till huvudinnehåll

Polisen

Polisen är central för upprätthållandet av rättsstaten. Därför har det stor betydelse att myndigheten är en attraktiv arbetsplats som tar väl hand om sina anställda.

Personalomsättningen inom Polismyndigheten är en bekymmersam utveckling som måste brytas. För Vänsterpartiet är det viktigt att det finns tillräckligt många poliser och att de poliser som är verksamma har en bra arbetsmiljö, att kompetensförsörjningen och fortbildningsnivån är god och att nya arbetsmetoder för ett mer effektivt arbete utvecklas.

Polis, räddningstjänst och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygd och i förorter. Vi ska kunna lita på att det finns en närvarande polis oavsett var i landet vi bor.

Polisen arbetar under förhållanden som kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Det är därför av yttersta vikt att det finns relevanta och inarbetade säkerhetsrutiner med mera, särskilt när det kommer till polisens arbete i olika slags utsatta positioner. Likaså är det viktigt att såväl IT-system som andra tekniska och fysiska hjälpmedel och arbetsverktyg fungerar. Poliser i yttre tjänst löper stor risk att utsättas för hot och våld både under ingripanden och efteråt i hämndsyfte. Vi menar att det krävs förbättringar av den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön inom Polismyndigheten.

Vänsterpartiet har länge drivit på för att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning med yrkesexamen. Forskning och samverkan med andra utbildningsområden i kombination med en stark koppling till den polisiära verksamheten krävs för att utveckla mer effektiva metoder som är anpassade till dagens krav på polisen.

Vi vill vidare att Polismyndighetens anställda ska få kompetenshöjande utbildning när det gäller ordningslagen och hetslagstiftningen för att bättre kunna fatta väl avvägda beslut i samband med tillståndsgivning och demonstrationer med nazistiska organisationer.

Vänsterpartiet anser att det finns behov av en särskild instans som hanterar olika former av klagomål från allmänheten på polisen. Vi har föreslagit att det ska inrättas en ombudsmannafunktion, en allmänhetens polisombudsman, till vilken medborgarna kan påtala eventuella brister och lämna synpunkter samt ställa frågor om polisens arbete.