Hoppa till huvudinnehåll

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen. Många kvinnor har antingen egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det.

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna. Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en nära relation. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2020 angavs i 80 procent av fallen att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. För kvinnor är det ofta en man hon har eller har haft en kärleksrelation till.

Vänsterpartiet har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och har under lång tid drivit på för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Det handlar om allt från lagstiftning om barnäktenskap till förebyggande insatser och långsiktig finansiering av kvinnojourernas viktiga arbete.

För att tydliggöra att kvinnojourerna behöver garanteras långsiktiga och stabila ekonomiska lösningar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet föreslår Vänsterpartiet ett anslag på 50 miljoner kronor per år särskilt riktat till kvinnojourerna. Fler kvinnor som söker hjälp hos socialtjänsten behöver beviljas placering på skyddat boende och få vara där under så lång tid som de behöver. För att socialtjänsten ska ges möjlighet till detta, bör det enligt Vänsterpartiet anslås 350 miljoner kronor årligen.

Vänsterpartiet satsar också 30 miljoner kronor på ett femicid-paket för polis, åklagare och domare i syfte att mäns våld mot kvinnor, sexköp och människohandel för sexuella ändamål ska hanteras med ökad våldskompetens, rättssäkerhet och seriositet i hela rättskedjan.

Utöver detta vill vi inrätta en särskild hjälplinje för kvinnor som utsätts för mäns våld som ska drivas av Polismyndigheten och bemannas av främst poliser, men även socionomer och sjuksköterskor som har särskild kompetens i att hantera mäns våld mot kvinnor samt kan göra adekvata och akuta riskbedömningar, och har för detta ändamål satsat 20 miljoner kronor.

Andra av våra viktigaste förslag är att det införs en handlingsplan mot sexualiserat våld, att feministiskt självförsvar ska inkluderas i skolans undervisning, arbete för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer, att kvinnojourerna inte privatiseras, att utbildning av personal inom vård- och omsorg för ökad upptäckt av våld mot kvinnor prioriteras samt att fokuset på frågan om psykiskt våld mot kvinnor ökar. I arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor får inte kvinnor och män som utsatts för partnervåld i samkönade relationer hamna i skymundan. Detsamma gäller kvinnor och män som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hösten 2017 trädde kvinnor och icke-binära världen över fram under #metoo och vittnade om den sexism och de sexuella trakasserier och övergrepp som män utsatt dem för. I Sverige har över 70 000 kvinnor gett sina vittnesmål och berättelserna fortsätter att forsa fram. #metoo är en revolution som visar på behovet av en lång rad politiska förändringar. I grund och botten handlar det om att få ett slut på mäns överordning i könsmaktsordningen. Makt måste flyttas, vilket tätt hänger samman med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män.

För den kvinna som utsätts i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt beroende av sin partner för att kunna lämna. Vi måste ha anständiga pensioner och en fungerande sjukförsäkring. Föräldraförsäkringens konstruktion är en nyckel för att få ett jämställt arbetsliv och minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Likaså krävs fler trygga anställningar och en modern sexualbrottslagstiftning. Boendesituationen måste säkras.