Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygd

Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela landet till del.

Sverige har stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten syns på kartor – på Sverigekartan och på stadsbusskartan. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i stadskärnorna. Samtidigt lämnas landsbygden, bruksorterna och arbetarstadsdelarna efter. Det är ett svek mot stora delar av Sverige.

Vänsterpartiet vill att hela landet ska leva och att alla ska kunna bo där i Sverige de själva önskar. Det kräver dock likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. Vår strategi bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.

Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat genom att flytta statliga myndigheter ut från storstäderna, bygga ut infrastrukturen och förbättra förutsättningarna för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var man bor. Det kan till exempel handla om tillgången till vård, läkemedel, en trygg förlossningsvård, fungerande bredband, fungerande skolgång, närvarande poliser och en god postservice.

Jobben är helt avgörande för landsbygdens framtid. Det krävs åtgärder som säkrar att företag kan starta, växa och leva vidare. För mindre företag kan sjuklöneansvaret ofta vara betungande.

Trots ambitiöst och stundtals stort ekonomiskt stöd till regionalpolitisk utveckling har det ännu inte skapats likvärdiga förutsättningar för att ge alla områden – såväl landsbygdsdistrikt som tätortsmiljöer – samma chanser inför framtiden. Den strategi som använts har i stort sett gått ut på att via kortsiktiga statliga bidrag försöka kompensera de klyftor som marknadskrafterna skapat. Resultatet har blivit att en majoritet av landets kommuner under lång tid har minskat i befolkning och tappat såväl offentlig som kommersiell service. Den statliga servicen måste generellt ökas och förbättras på landsbygden. En stor del av befolkningen bor på landsbygden och andelen företag per sysselsatta är också högre på landsbygden än i storstäderna. Samtidigt har vi under lång tid kunnat se en avveckling av samhällsservice där staten bär ett stort ansvar. Servicen på mindre orter urholkas och livsvillkoren försämras. Det leder sammantaget till att det blir allt svårare att bo, arbeta och bedriva verksamhet på landsbygden. Vänsterpartiet vill öka samhällets närvaro på lands- och i glesbygd. Landsbygdspolitiken måste vara övergripande och gå in alla områden för att hela landet ska kunna leva.