Hoppa till huvudinnehåll

Kultur

Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är.

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Avståndet till storstädernas centrum avgör många gånger tillgången på kultur. Samhället har ett ansvar för att ge alla människor möjlighet att använda och ta del av konstens olika uttryck, oavsett var man bor eller vem man är. Det är en stor utmaning att lyckas med det i ett så glesbefolkat land som Sverige. Vi tror därför att det måste till många olika satsningar från nationell, regional och kommunal nivå om vi ska lyckas.

Kulturskolan är landets största barn- och ungdomskulturverksamhet och spelar en viktig roll för barns och ungas möjlighet att själva utöva kultur. Barn som ges möjlighet att utöva kultur får ökat självförtroende, stärker sin problemlösande förmåga och blir bättre på socialt samspel. Drama, dans, bildkonst, film, musik och andra kulturyttringar är viktiga för att stärka barns möjligheter att uttrycka sig med mer än språket. Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli möjligt måste anslaget höjas så avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort.

Professionellt verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken måste också grunda sig på andra värden. Andra viktiga aktörer för ett levande kulturliv är det ideella föreningslivet och folkbildningen. Det är viktigt att dessa har bra förutsättningar och goda villkor att verka.