Hoppa till huvudinnehåll

Kriminalitet och kriminalvård

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en lösning. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan till skolan och det första jobbet. Det är nödvändigt för att minska kriminaliteten och se till att så få som möjligt drabbas av brott.

Vänsterpartiet är inte för generella straffskärpningar. Men vi kan se att det finns områden där straffen kan behöva skärpas. Vi har till exempel stått bakom straffskärpningar när det gäller vapenbrott och sexualbrott och brott mot barn. I vissa fall kan strängare straff vara positivt om det medför en starkare prioritering inom rättsväsendet samt ökade resurser för att utreda brotten. Det finns dock inget egenvärde i att höja straffen för höjningens skull.

Forskning visar att brottsligheten i Sverige ligger på en stabil nivå även om skjutningar kopplade till gängbrottslighet dessvärre ökat. Det är en förhållandevis liten grupp unga män som begår den största delen av de grövsta brotten. Skjutvapenvåld och sprängningar är starkt koncentrerade till socialt utsatta områden i svenska storstäder, där levnadsvillkoren är betydligt sämre och individernas sociala och ekonomiska resurser svagare. Dessvärre finns det flera fall de senaste åren där personer som bara råkat vara på fel plats vid fel tillfälle blivit offer för kriminella gängs skjutvapenvåld. I juni 2021 sköts en polis till döds på öppen gata under tjänsteutövning. Flera skjutningar har inträffat i bostadsområden, köpcentrum och i andra centrala områden där många människor befunnit sig. Det är helt oacceptabelt. Vänsterpartiet har förslag på flera åtgärder som syftar till att vända den destruktiva utvecklingen.

För att verkligen minska den grova kriminaliteten och stärka människors trygghet i utsatta områden krävs, istället för politikers prat om längre och hårdare straff, en gemensam politisk vilja för att minska klassklyftorna i samhället. Forskning visar dessutom att längre och hårdare straff generellt sett inte får människor att sluta begå brott. Man kan se på USA som ett exempel. Där är straffen ofta enormt hårda, men brottsligheten är hög. Den bästa kriminalpolitiken börjar med en stark välfärd.

När människor begår brott måste samhället självklart sätta gränser i form av påföljder. Grov brottslighet som gängkriminalitet och våldsbejakande extremism ska bekämpas på ett effektivt sätt med hjälp av lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat. Att vi anställer fler poliser spelar roll för att förebygga brott, men det behöver också uppmärksammas hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Polis, räddningstjänst och annan samhällsservice ska finnas tillgänglig oavsett om man bor i stan, i en förort eller på landsbygden.

Det brottsförebyggande arbetet börjar med en väl utbyggd välfärd för alla, även i så kallade socialt utsatta områden. Om skolan, fritidsaktiviteter och samhället i övrigt fungerar väl så minskar möjligheterna att rekrytera barn och ungdomar in i gängkriminalitet. Att stoppa nyrekryteringen in i kriminalitet är centralt. Barn ska spela fotboll, inte agera narkotikakurirer. Den negativa utvecklingen i s.k. socialt utsatta områden måste vändas genom långsiktiga satsningar på bland annat skola, socialtjänst och allmän välfärd. Det handlar även om insatser på kort sikt, som att sprida ”sluta skjut”-projektet till hela landet och att inrätta sociala insatsgrupper i områden som särskilt drabbats av grov kriminalitet. Vidare måste inflödet av narkotika och vapen stoppas redan vid landets gränser.

Inslussningen i samhället av tidigare dömda personer måste bli mycket bättre. Idag fungerar inte samarbetet mellan socialtjänst, kriminalvård med flera myndigheter och vårdinrättningar. Vänsterpartiet vill därför att staten ska ta ett större ansvar för inslussningen av grovt kriminella. Avhopparverksamheten med ett fungerande personskyddsprogram, måste utvecklas för att människor ska kunna lämna ett liv i kriminalitet.

För Vänsterpartiet är det grundläggande att fängelser inte är en förvaring av människor utan att vi har en god och välfungerande kriminalvård. Kriminalvården har idag, och ska även i framtiden ha, ett tydligt fokus på att den dömde ska kunna komma tillbaka till ett liv i frihet och utan kriminalitet. Vi vill att livstidsstraffet ska avskaffas så att alla straff är tidsbestämda från början. Vänsterpartiet är starkt emot dödsstraff, som fortfarande finns i vissa andra länder.