Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt få ned utsläppen. Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att göra det och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Den blinda tron på marknaden och att blunda för klimatkrisen är gårdagens politik. Klimatomställningen behöver ske omgående och alla politiska beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris vi befinner oss i. Med en grön politik från vänster kan vi skapa fler jobb, företag och framtidstro även utanför storstäderna.

Fossilindustrin prioriterar sina egna vinster framför de förödande konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla. Vi vet att klimatkrisen inte går att avvärja med enbart individuella insatser som sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs stora samhälleliga förändringar.

Vänsterpartiet är ett rött miljöparti. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan. Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2035. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver massiva investeringar i grön industri, förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. Det krävs ökad jämlikhet för att möta klimathotet. Det är de rika som genom sitt sätt att leva orsakar de största klimatutsläppen. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för till ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen.

Vänsterpartiets klimatpolitik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa eftersom det hänger ihop. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart och klimatanpassat samhälle.

Vänsterpartiet vill bland annat:

 • Genomföra ett massivt investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor under 10 år för att snabbt ställa om transporter, energi och bostäder.
 • Införa en statlig subvention på 50 procent av biljettpriset i kollektivtrafiken. Detta för att göra klimatsmarta alternativ till bilism mer tillgängliga.
 • Inrätta en grön omställningsfond där staten möjliggör investeringar för omställning till fossilfria företag genom överföring av medel från klimatbelastande produktion.
 • Inrätta en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital där både stora och små företag kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta.
 • Fasa ut klimatskadliga subventioner och istället lägga pengarna på att bygga ett hållbarare Sverige.
 • Ge konkreta direktiv till våra AP-fonder för fossilfria pensioner.
 • Att det alltid ska vara billigare att ta det klimatvänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och progressiv flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga resor och transporter.
 • Sverige bör anta klimatmål om nollutsläpp senast år 2035.
 • Öka anslagen till de internationella klimatfonderna samt införa ett nytt klimatbistånd bestående av nya medel. Klimatbiståndet ska inte konkurrera med det ordinarie biståndet.
 • Ge en statlig konverteringspremie till de som ställer om sin begagnade fossildrivna bil till klimatvänlig drift.
 • Investera fem miljarder extra varje år på att skydda biologisk mångfald och återställa uttorkade våtmarker