Hoppa till huvudinnehåll

Kärnkraft

Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften så fort som möjligt eftersom den är en dyr, smutsig och osäker energikälla.

Även om kärnkraften är fossilfri och inte släpper ut koldioxid vid själva energiproduktionen är den långt ifrån miljövänlig och har många problem med miljöpåverkan, social påverkan och säkerhetsfrågor i hela produktionskedjan från uranbrytning till framställning av kärnbränsle, elproduktion och slutförvaring av det använda kärnbränslet.

Utvinning av uran är en väldigt miljöförstörande verksamhet som innebär stora risker för omgivningen, grundvattnet, naturmiljön, arbetsmiljön och hälsan hos dem som arbetar i eller bor i närheten av urangruvor. Den är även förknippad med stora sociala risker bland annat för mänskliga rättigheter och för ursprungsbefolkningen i länder där uran bryts. Uranutvinningen är så smutsig att miljölagstiftningen inte i praktiken tillåter den i Sverige.

Kärnkraften kräver avancerad teknik och är dyr och långsam att bygga. Flera samhällssektorers, bland annat industrins och transportsektorns, klimatomställning sker genom elektrifiering och därför ser vi ett kraftigt ökat elbehov framför oss. En eventuell kärnkraftsutbyggnad hinner inte svara mot detta behov under den korta tid vi har på oss at få ner våra utsläpp. Kärnkraftens produktionskostnader är så höga att den inte är fördelaktig att producera när man jämför med förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

Med kärnkraften följer alltid en risk för olyckor. Även om allvarliga olyckor är ovanliga är konsekvenserna stora när de sker. Mindre olyckor och tillbud som utsätter både anställda och omgivningen för fara sker trots omfattande säkerhetsåtgärder och rutiner. De nödvändiga säkerhetskraven gör kärnkraftsproduktionen ännu dyrare än den annars skulle vara.

Kärnkraften, även den fredliga, utsätter Sverige för säkerhetsrisker eftersom den gör oss beroende av utländskt bränsle där vi har svårt att kontrollera att hela kedjan håller en godtagbar standard för miljön, arbetsmiljön, mänskliga rättigheter, strålsäkerheten och säkerhetspolitiska aspekter.

Det stora, olösta problemet med kärnkraften är att det saknas en trovärdig lösning för slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Det använda kärnbränslet måste förvaras säkert i minst 100 000 år, vilket gör det nästintill omöjligt att hitta bergsäkra tekniska lösningar för slutförvaringen. Vänsterpartiet vill se en hållbar lösning för slutförvaret, allt annat vore ansvarslöst mot de generationer som ska leva med avfallet från den energi som vi har förbrukat.