Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruk och mat

Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel. Vi vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och för att produktion, förädling och distribution av mat ska ske närmare konsumenten.

EU:s jordbrukspolitik skapar ett storskaligt jordbruk med hög miljöpåverkan. Intensiv animalieproduktion och monotona odlingslandskap ger negativa effekter för både klimat och biologisk mångfald. Stora stödbelopp hamnar idag hos stora godsägare och multinationella företag. Vi anser att det på sikt mest hållbara är att Sverige utformar sin egen nationella jordbrukspolitik. Så länge Sverige är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik verkar vi för att stöden ska utformas i enlighet med våra miljö- och klimatmål och för en levande landsbygd.

Staten bör stödja kommunernas och regionernas arbete för en grön upphandling av livsmedel som är närproducerad och djuretisk och i högre utsträckning ekologisk. Vänsterpartiet föreslår även i sitt budgetförslag ökad ersättning till lantbrukare för att producera ekologiska och klimatsmarta livsmedel samt ökat stöd för att djur fortsatt ska finnas på våra betesmarker. Vi vill även inrätta statligt stöd för investeringar och åtgärder inom jordbruket som stärker jordbrukets vattenhantering i ett förändrat klimat och som därmed bidrar till att stärka vår självförsörjningsgrad gällande livsmedel. Dessutom föreslår vi ökat statligt stöd för att minska beroendet av fossila drivmedel i jordbruket samt ökad tillgång på lokala/mobila slakterier.