Hoppa till huvudinnehåll

Integritet och statens maktutövning

Vänsterpartiet värnar demokratiska grundvärden som rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten. Vi vill samtidigt inte försvåra de brottsbekämpande myndigheternas arbete med att utreda och beivra brott.

Därför är vi även angelägna om att det ska finnas ett regelverk som ger ett gott skydd för Sveriges och landets invånares säkerhet.

En av de viktigaste principerna i en rättsstat är att medborgarna ska ha ett effektivt skydd mot statens maktutövning. Alla människor ska ha rätt till en rättssäker behandling vid till exempel rättegångar. Alla åtgärder som staten kan vidta mot invånarna ska vara proportionella. Det betyder att om det finns möjlighet att välja mellan flera verksamma åtgärder ska det minst tyngande alternativet väljas.

Vi ser med stor oro på den utveckling som skett sedan i början av 2000-talet och som idag lett till att vi börjar närma oss ett övervakningssamhälle. Frågor om personlig integritet och mänskliga rättigheter får gång på gång stå tillbaka. Varje inskränkning har motiverats utifrån goda syften som effektivare brottsbekämpning och ett generellt ökat skydd för invånarna. Vi tycker dock att snart två decenniers skärpta lagar när det gäller till exempel kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, signalspaning och utlänningskontroll är illavarslande. Varje inskränkning som godtas verkar bereda väg för ännu fler och mer ingripande skärpningar. Argument i stil med att den som har rent samvete inte har något att frukta riskerar att bli urvattnade floskler ju fler inskränkningar av den personliga integriteten som accepteras. Konsekvenserna för samhällsklimatet och demokratin på lång sikt är svåra att överblicka.

Regeringen har på kort tid valt att lägga fram flera förslag i syfte att bekämpa terrorism och grov brottslighet som riksdagen sedan beslutat om att genomföra. Det handlar bland annat om ökade möjligheter till kamerabevakning, datalagring och polisens tillgång till uppgifter från signalspaning som försvarsmakten genomför. Vid första anblicken kan dessa förslag, vart och ett för sig, verka helt rimliga och nödvändiga. Men vi tycker att alla redan genomförda, föreslagna och kommande åtgärder som syftar till att bekämpa terrorism, våldsbejakande extremism och annan grov brottslighet måste bedömas som en helhet. Vänsterpartiet är det enda parti i riksdagen som konsekvent värnat integriteten genom att lägga motioner där vi i vissa fall föreslagit andra lösningar än regeringen.