Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsrätt

Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

Det är hinder i samhället som leder till exkludering, inte personers funktionsvariation. För att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet måste flera saker göras. Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga. Diskrimineringslagstiftningen bör skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort. Vi vill också att tillgången till hjälpmedel blir likvärdig i hela landet.

Alla människor ska också ha rätt till arbete eller sysselsättning. Därför måste vi ha en inkluderande arbetsmarknad. Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det måste vara möjligt att pröva på olika former av daglig verksamhet och det måste utvecklas former för människor att gå vidare till jobb.

Personlig assistans är en insats i LSS som har förbättrat livskvaliteten enormt för många. Enligt Vänsterpartiet måste rätten till personlig assistans stärkas och förstatligas.