Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan

Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara en rättighet och en möjlighet för alla barn.

Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling. Den målmedvetna satsningen på förskolan i Sverige har gjort att den internationellt sett intar en särställning både vad gäller tillgänglighet, kvalitet och pedagogisk utveckling men för att den goda utvecklingen ska fortsätta behöver barngruppernas storlek begränsas och förskolans kompensatoriska roll förstärkas. Som ett led i det kompensatoriska uppdraget ska alla barn, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning, erbjudas minst 30 timmar förskola per vecka. Detta bör ske i kombination med personalförstärkningar.

Vänsterpartiet har presenterat ett förslag på sänkta avgifter för förskola och fritidsverksamhet, som skulle göra det kostnadsfritt för hushåll med en samlad månadsinkomst under 20 000 och sänka avgifterna för alla hushåll med inkomster under 72 400. Totalt skulle ungefär en halv miljon hushåll få en sänkt eller avskaffad avgift. En sådan reform är helt nödvändig i en tid då priserna på mat, transport och energi rusar och ett led i att öka jämlikheten i samhället.

Den fysiska miljön inomhus och utomhus på förskolan är viktig för barnens lek och lärande. Goda pedagogiska miljöer uppmuntrar till kreativitet och nyfikenhet och inspirerar till aktivitet bortom begränsande genusmönster. Det ska finnas tillgång till lugn och avskildhet för vila.

Kravet på skolbibliotek gäller idag inte förskolan, men det är angeläget att säkra tillgången till böcker och andra medier på varje förskola. Litteratur har stor betydelse även för de yngsta barnen.

Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk fråga. När allt fler arbetar på obekväm arbetstid ökar behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid.