Hoppa till huvudinnehåll

Fackföreningar

Starka fackföreningar med många medlemmar är avgörande för trygghet på jobbet, goda arbetsvillkor och bra löner.

Utöver möjligheten till inflytande över arbetet som det fackliga engagemanget medför är fackföreningar även viktiga ur demokratisk synpunkt, då dessa ger löntagare en röst i samhällsdebatten. Men när få är med i facket försvagas fackföreningarna. Det leder till problem både på den enskilda arbetsplatsen och för samhället i stort.

Vänsterpartiet värnar den svenska kollektivavtalsmodellen där arbetsmarknadens parter förhandlar och tecknar avtal om arbetstagarnas löner och villkor. För att modellen ska fungera krävs starka fackföreningar som kan utgöra en motvikt mot kapitalet. En stark fackföreningsrörelse bidrar till att öka jämlikheten i samhället: dels genom att åstadkomma en högre löneandel och mindre löneskillnader, dels genom mobilisering för en omfördelande välfärdspolitik.

Under de senaste decennierna har fackföreningsrörelsen pressats tillbaka, organisationsgraden sjunkit och arbetsgivarnas makt stärkts. Det har bidragit till att öka ojämlikheten i Sverige. För att vända utvecklingen krävs reformer som underlättar facklig organisering och stärker fackföreningsrörelsen.

Vänsterpartiet vill bland annat:
• minska de otrygga anställningarna, stärka anställningstryggheten och göra heltid till norm
• återinföra avdragsrätt för fackavgift
• skapa ordning och reda på arbetsmarknaden genom lagstiftning och kontroll – så att facket kan göra sitt jobb