Hoppa till huvudinnehåll

Energi

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Det kräver en snabb utbyggnad av vår elproduktion. Elmarknaden har under 2022 präglats av höga priser. Att skydda svensk industri och svenska hushåll från effekterna av det är högt prioriterat.

Den osäkra tillgången på naturgas i kombination med andra faktorer har gjort att elpriset stigit kraftigt i Europa. Här i Sverige producerar vår väl utbyggda vatten-, vind-, och kärnkraft fortfarande billig el, och betydligt mer än vi behöver. På grund av priserna på den europeiska marknaden har priserna dock rusat även här, och elpriset har nått nya rekordnivåer flera gånger under året. För att skydda vår elintensiva industri och våra hushåll har Vänsterpartiet föreslagit Sverigepriser, vilket innebär att vi frikopplar den inhemska elmarknaden från den europeiska. Det skulle betyda att vi först prissätter den el vi konsumerar inhemskt och sedan exporterar överskottet till gällande europeiska priser. Det skulle stabilisera det svenska elpriset kring ungefär 40 öre per kilowattimme. Det drabbar inte övriga Europa, som kan fortsätta importera el till samma pris som annars skulle gällt.

För klimatomställningens skull och för att vi fortsatt ska vara skyddade från rusande energipriser så har Vänsterpartiet som mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som vind-, sol- bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Både industrins och transportsektorns klimatomställning sker till en stor del genom elektrifiering, och därför väntas elbehovet öka kraftigt de närmaste decennierna. Om vi inte satsar på förnybar energi nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser. Genom att satsa på förnybar el kan vi hålla nere kostnaderna för klimatomställningen. På så sätt tar vi ansvar för kommande generationer.

Energiomställningen måste ske fort och vindkraften är det bästa sättet att bygga ut förnybar energiproduktion. Vänsterpartiet vill se en kraftig utbyggnad av både land- och havsbaserad vindkraft i hela landet. Vi vill också se till exempel satsningar på förnybar elproduktion på lokal nivå och stöd för att offentliga byggnader ska få möjlighet att installera sol- och vindkraft.

Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft. Det är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Därför vill vi se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. Vi säger också nej till prospektering och brytning av uran i Sverige.

Den bristande elnätskapaciteten gör att det råder effektbrist på flera håll i landet. Därför behöver överföringskapaciteten snabbt byggas ut. Det görs bäst i offentlig regi. Vi är kritiska till den marknadsstyrda prissättningen av elen som gör att priset är väldigt oförutsägbart. Sedan avregleringen av elmarknaden och elnätet på 1990-talet har priserna stigit kraftigt och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Därför vill Vänsterpartiet införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet.