Hoppa till huvudinnehåll

Barns och ungas rättigheter

I ett jämlikt samhälle är allas rättigheter lika viktiga och därför måste barns rättigheter stärkas.

Vänsterpartiet har länge drivit på för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Från 1 januari 2020 blev det verklighet. För att omsätta barnkonventionens innehåll till praktisk handling krävs att verksamheter som berör barn utvecklar metoder för att bedöma vad som är barnets bästa. Det behövs utbildning och resurser till dem som fattar beslut kring barn, till exempel socialarbetare, jurister, skol- och sjukvårdspersonal.

Barn som placeras på institution lever ett väldigt utsatt liv. Tvångsåtgärderna som används mot barn och unga menar Vänsterpartiet ska tas bort och istället ska en mer personaltät vård med utbildad personal utvecklas. Det ska också vara lätt för barn och unga att klaga vid missförhållanden. Under de senaste åren har det blivit känt hur barn och unga i samhällets vård utsätts för övergrepp och våld. För Vänsterpartiet har frågor som rör placerade barn och unga varit angelägna under lång tid. Vi har upprepade gånger påtalat att övergrepp sker och missförhållanden råder. Ofta är unga flickor särskilt utsatta. Det är viktigt för Vänsterpartiet att dessa problem åtgärdas. Även vikten av att barn och unga som är placerade enligt lagen om vård av unga (LVU) ska ses som rättighetsbärare är en angelägen fråga. Det finns idag i princip ingen instans som kan föra barns och ungas talan utifrån rättigheterna i barnkonventionen och där barnet kan få möjlighet till upprättelse. Det är viktigt att barns och ungas rätt att komma till tals i lagstiftningen och hos utredande myndigheter förtydligas.

Vänsterpartiet anser att varje barn bör ha en klar och uttalad rätt att föra fram sina åsikter i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge. Därför bör barn ha rätt till ett eget juridiskt ombud med dokumenterad kompetens i frågor som rör barns utveckling, traumahantering och riskbedömning.

Barn som har bevittnat eller utsatts för övergrepp och/eller våld kan även ha ett särskilt behov av att någon utomstående tar hand om deras intressen. Det kan till exempel handla om att barn får tillgång till relevant traumabehandling eller liknande. Frågan om en ny form av barnombud skulle kunna stärka barns rättsliga ställning när barnets vårdnadshavare av något skäl saknar förmåga att uppfylla sina plikter som barnets ställföreträdare bör utredas vidare.

För att fånga upp ungdomars engagemang och kompetens bör försök med sänkt rösträttsålder till 16 år göras i kommunala val. I kommunerna bestämmer man till exempel om viktiga frågor som skola och fritid, som direkt berör barn.