sida

Miljö och klimat

Det krävs en vassare miljö- och klimatpolitik..

Miljökrav ses inom EU alltför ofta som bestraffningar mot industrin och ett hot mot företagen och den inre marknaden. Vänsterpartiet sätter alltid miljö och människor före vinster och marknaden. Vi kräver högre miniminivåer, vi kräver att länder ska få gå före och sätta tuffare miljökrav och vi står för en vision av ett samhälle som klarar att ställa om. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för länder och företag att ställa om. Om europeisk lagstiftning blir vassare kommer också de europeiska företagen bli ledande inom åtgärder som krävs för klimatomställning och bättre miljökrav.

Ett exempel på hur EU gjort klimatomställningen till en handelsvara är EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Systemet har stora brister och Vänsterpartiet vill helst se en grundläggande reform. Den enskilt viktigaste åtgärden är att priset på koldioxid måste öka. Under många år var det alldeles för lågt. Det fanns alltför många utsläppsrätter som medförde att företagen till låg kostnad kunde köpa sig rätten till stora utsläpp.

Efter hård kritik från miljörörelsen, progressiva partier och vissa EU-länder så beslutade ministerrådet våren 2017 att antalet utsläppsrätter ska skäras ned med start år 2019. Det är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte.

Energi- och klimatmålen
För att kunna nå ett hållbart samhälle krävs det framförhållning och delmål. EU:s och västvärldens ekonomiska tillväxt bygger på årtionden av växthusgasutsläpp, där framför allt folk i fattiga länder fått betala priset för klimatförsämringarna. Nu har våra länder en skyldighet att gå före i klimatomställningen. Vi är positiva till beslut på EU-nivå eftersom klimatförändringarna är internationella – då krävs även en internationell plattform.

I oktober 2014 enades EU om nya klimat- och energimål till år 2030: 40 procent lägre växthusgasutsläpp, 27 procent förnybar energi och 27 procent bättre energieffektivitet. Vänsterpartiet anser att EU ska ha betydligt ambitiösare energi- och klimatmål. Vi krävde därför tre juridiskt bindande mål: ett mål om minskning av växthusgaser på 60 procent, ett mål för att öka andelen förnybar energi med 45 procent och ett mål om en halverad energiförbrukning.

För nuvarande (2018) pågår förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet om en reviderad EU-lagstiftning om både förnybar energi och energieffektivisering. Vänsterpartiet vill se mer ambitiösa mål, som också måste vara bindande för medlemsländerna. Vi arbetar också för en skärpning av kraven så att vi kan leva upp till Parisavtalet.

Kopiera länk