Jämställdhet och Feminism

Jämställdhet och feminism är en livsstil

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har Vänsterpartiet arbetat aktivt i parlamentet med med jämställdhet. Det har gett resultat.

Vår förståelse vilar på att all ekonomisk och social politik har grundläggande genuspolitiska drag, som antingen kan bidra till, eller underminera kampen, för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Den ekonomiska liberala politik som EU beivrar (och beordrar för de länder som ingår i Eurozonen) står i direkt kontrast till de reformer som skulle behövas för att öka jämställdheten i Europa.

Istället för investeringar i barn- och äldreomsorg, i sociala trygghetssystem, och arbetstagares rättigheter – reformer som är centrala för en feministisk politik –  har EU valt att dra ner, skära ner, och begränsa regeringars handlingsutrymme vad gäller en mer progressiv politik på dessa områden.

Men lagstiftning för jämställdhet i EU är väl positivt?

Historiskt sett har EU på det mycket snävare anti-diskriminerings planet spelat en viss roll, särskilt i EU medlemsstater där grundläggande jämställdhetslagstiftning och anti-diskriminering lagstiftning har saknats. Det finns idag EU lagstiftning som förbjuder lönediskriminering, och annan diskriminering på grund av kön i arbetslivet, och de sociala försäkringssystem som är kopplade till arbetslivet, samt lagstiftning som förbjuder diskriminering vad gäller tillgång och utbud av varor och tjänster (med vissa begränsningar). Det bör påpekas att denna typ av antidiskriminerings lagstiftning naturligtvis också kan utformas lika bra eller bättre på nationell nivå. EU:s lagstiftning mot lönediskriminering har visat sig vara ytterst tandlös, och genomsnittet på lönegapet ligger på 17 % i EU.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss att EU institutionerna under de sista 15 åren valt att alltmer begränsa sig till detta snäva antidiskrimineringsperspektiv på jämställdhetspolitiken, dvs. genom lagstiftning mot diskriminering ska vi garantera jämställdhet framför allt på det individuella planet. Vänsterpartiet anser att detta är en viktig del av jämställdhetspolitiken, men den kan aldrig ersätta andra reformer eller stå ensam. Den feministiska politiken får inte reduceras till en fråga för jurister och ”fall’ som valsar runt i domstolar på olika nivåer. En feministisk politik kräver så mycket mer än antidiskriminering – det krävs resursomfördelning, investeringar i offentlig sektor, en radikal politik som garanterar kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, etc.

Vad har Vänsterpartiet gjort i EU-parlamentet för jämställdheten?

Även om vi anser att EU:s grundläggande arbete är otillräckligt och i vissa stycken rent av destruktiv (den ekonomiska politiken i EU) vad gäller att öka jämställdheten – så har vi som feministiskt parti valt att arbeta extra mycket med de här frågorna för att försöka påverka EU:s politik och viljeyttringar i rätt riktning i så stor mån det är möjligt.

Våra Europaparlamentariker har sedan 1995 ingått i Utskottet för Kvinnors rättigheter och Jämställdhet och drivit bl.a. följande frågor: kvinnors rätt till abort, preventivmedel, och andra sexuella och reproduktiva rättighets frågor; feministiska ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor, inklusive prostitution; behovet av att förbättra kvinnors arbetsvillkor (rätt till säkra anställningar och heltid); behovet av utökad offentligt finansierad barnomsorg och äldreomsorg, etc.

När Marianne Eriksson, en av våra första parlamentariker i Europaparlamentet 1995 krävde att prostitutionen måste stoppas skrattade man åt henne. Idag har EU-parlamentet ställt sig bakom en rapport som förordar den nordiska modellen, där det är sexköparen som begår ett brott.

Eva-Britt Svensson, som var EU-parlamentariker mellan 2004 och 2011 drev stenhårt frågan om våld mot kvinnor. Hennes rapport om detta antogs 2011. Där kräver parlamentet bl.a. att medlemsstaterna satsar på kvinnojourer samt specialutbildad polis och rättsväsende.

Mikael Gustafsson som blev EU-parlamentariker 2011 har fortsatt driva dessa frågor och dessutom uppmärksammat hur krisen påverkar kvinnor hårdare.

Frågor vi drivit och driver:

–         Försvara rätten till Abort, se till exempel här

–         Allas rätt till sexuell och reproduktiva rättigheter och hälsa och sexualundervisning mm. Läs mer här

–         Stoppa våld mot kvinnor. Du kan hitta mer information här och härEva Britt Svenssons bok om frågan och hennes förslag kan du hitta här

–         En nordisk modell för att stoppa prostitutionen, se till exempel här  och här

–         Stoppa åtstramningar som drabbar kvinnor hårdare, se här och här

Krisen, och EU:s misslyckade lösningar har gett två mycket allvarliga konsekvenser: ökad fattigdom och ökad rädsla. Det har blivit en grogrund för högerextrema grupper som nu växer. Det handlar till exempel om fascistiska Gyllene Gryning i Grekland men också om Franska Front National, som plötsligt har nästan 25 procent i opinionsundersökningarna. Och utöver rasism för högerextremismens och extremkonservatismen också med sig kvinnohat och förtryckande lagförslag. I den kampen står vi mitt i stormen och kräver att mänskliga rättigheter också ska gälla kvinnor.

När Europaparlamentet röstade om att förespråka (inte lagstifta, bara förespråka) säkra och tillgängliga aborter, men också sexualundervisning i skolan tillgång till preventivmedel då skrek högern och lyckades stoppa rapporten. Svenska Kristdemokraterna och Moderaterna gjorde gemensam sak med sina partikamrater i den konservativa gruppen och med en farlig extremhöger.

Det finns inga segrar som inte kan utmanas igen. Kampen om abort är ett exempel på det. Därför har Vänsterpartiet en uttalad feministisk agenda. Vi har tydliga internfeministiska regler och utbildningar, och det lyser igenom i vår politik. För oss är inte feminism en fråga. Det är en livsstil, den genomsyrar alla våra förslag, oavsett om det handlar om klimatstrategier och kommunbudget eller samtyckeslagstiftning och abort.

Feminismen är mer än ett nyliberalt egenintresse. Vi ser en ny feministisk våg. Den är solidaritet med kvinnor i Sverige, Europa och världen. Den utmanar inte bara patriarkatet utan också rasismen och de växande ekonomiska skillnaderna. Den handlar om klimatpolitiken, ifrågasätter tillväxthysterin och propagerar för en grön jämställd och jämlik värld. Den vågen kommer från vänster.