Migration och flyktingpolitik

EU:s övergripande syfte med sin flykting- och asylpolitik tycks vara att stänga människor i behov av skydd ute. Runt hela EU byggs både juridiska murar och verkliga murar. Det kallas Fästning Europa. Den fästningen vill Vänsterpartiet riva.

Malin Björk med kollegan Cornelia Ernst från tyska Die Linke framför vrak efter flyktingbåtar på den italienska ön Lampedusa.

Genom Lissabonfördraget är hela området för asyl- och invandringspolitik, yttre gränskontroller, villkor för inresa och bosättning, viseringar och uppehållstillstånd numera överstatligt. EU arbetar nu med målsättningen en helt harmoniserad asyl- och invandringspolitik.

Harmoniseringen av flyktingpolitiken har i praktiken stoppat alla lagliga vägar till Europa. Istället tvingas människor på flykt till människosmugglarnas nätverk. Många flyktingar blir lurade på stora summor pengar och riskerar dessutom sina liv i sina försök att ta sig till EU för att söka asyl. Enligt organisationen ”United against Racism” har 13 250 personer dött under sina försök att nå Europa under tidsperioden 1988 – 2009.

EU:s gränspolis
EU:s gräns- och kustbevakning (tidigare Frontex) är en byrå för yttre gränskontroll. Myndigheten organiserar övervakning och patrullering, bland annat med avancerade övervakningssystem med elektroniska stängsel och murar. Till sin hjälp har gräns-och kustbeavkningen också speciella insatsstyrkor (Rapid Border Intervention Teams) som på kort varsel ska kunna sättas in i områden där det sker ett inflöde av flyktingar och andra migranter. EU ger dessutom stöd till olika stater i Afrika för att de ska bygga ut sina gränsstyrkor så att flyktingar stoppas redan innan de försökt ta sig till Europa. Insatsstyrkornas aktioner innebär i praktiken mångfaldiga kränkningar av FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

En rad EU-direktiv skapar juridiska murar riktade mot flyktingar. Ett exempel är direktivet om transportöransvaret som innebär att det flygbolag, eller liknande, som fraktar en person som inte har fullständiga eller korrekta papper med sig får betala personens återresa och kan i en del fall också bötfällas. Direktivet är i strid med både Genèvekonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 14 om asylrätten). Konsekvensen är att myndighetsutövning läggs ut på privata företag.

Vad anser Vänsterpartiet om Dublinförordningen?
Dublinförordningen bygger på huvudregeln att det första EU-land som den asylsökande rest in i hålls ansvarigt för att behandla asylärendet. Men eftersom det i verkligheten råder enorma skillnader i praxis mellan medlemsländerna riskerar asylsökande i verkligheten att avvisas från ett EU-land där asyl med största sannolikhet skulle ha beviljats, till ett annat medlemsland med en helt annan och mycket mer restriktiv praxis. Förordningen innebär att flyktingarna koncentreras till frontstater som Grekland och Italien, som har en extremt restriktiv asyllagstiftning.

EU håller på att införa ett gemensamt asylsystem för EU. Men det råder fortfarande avgrundslika skillnaderna i praxis mellan EU-länderna när det gäller bedömningen av skyddsbehov. Skillnaderna mellan länderna blivit ännu större i och med EU:s utvidgning med nya medlemsländer de senaste åren.

Hur ser Vänsterpartiets flyktingpolitik ut?
Vänsterpartiet anser att det bara finns ett effektivt och humant sätt att komma till rätta med alla negativa konsekvenser av Dublinförordningens system: Upphäv förordningen och låt den asylsökande själv välja vilket EU-land han eller hon vill söka asyl i. Då försvinner samtliga problem som förordningen ger upphov till. Vänsterpartiet säger också nej till militariseringen vid EU:s yttergränser och nej till gräns- och kustbevakningens verksamhet. Asylviseringar måste införas så att legala vägar skapas in till EU.

Vi arbetar för en mänsklig flyktingpolitik som lever upp till internationella konventioner förs både i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet. Vi understryker betydelsen av att bedriva en handelspolitik för social rättvisa och jämställdhet, motverka vapenexport och kämpa för fred och nedrustning. Framgångar på dessa områden skulle innebära att miljontals människor inte skulle tvingas att fly eller emigrera från sina hemländer.