Migration och flyktingpolitik

Photo: Olivier Hansen/GUE/NGL

Photo: Olivier Hansen/GUE/NGL

Riv Fästning Europa!

EU:s övergripande syfte med sin flykting och asylpolitik tycks vara att stänga människor i behov av skydd ute. Runt hela EU byggs både juridiska murar och verkliga murar. Det kallas Fästning Europa.

Genom Lissabonfördraget är hela området för asyl- och invandringspolitik, yttre gränskontroller, villkor för inresa och bosättning, viseringar och uppehållstillstånd numera överstatligt. EU arbetar nu med målsättningen en helt harmoniserad asyl- och invandringspolitik.

Harmoniseringen av flyktingpolitiken har i praktiken stoppat alla lagliga vägar till Europa. Istället tvingas människor på flykt till människosmugglarnas nätverk. Många flyktingar blir lurade på stora summor pengar och riskerar dessutom sina liv i sina försök att ta sig till EU för att söka asyl. Enligt organisationen ”United against Racism” har 13 250 personer dött under sina försök att nå Europa under tidsperioden 1988 – 2009.

EUs gränspolis Frontex

EU har skapat Frontex, som är en byrå för yttre gränskontroll. Frontex organiserar övervakning och patrullering, bland annat med avancerade övervakningssystem. Frontex bygger elektroniska stängsel och murar. Till sin hälp har Frontex också speciella insatsstyrkor (Rapid Border Intervention Teams) som på kort varsel ska kunna sättas in i områden där det sker ett inflöde av flyktingar och andra migranter. EU ger dessutom stöd till olika stater i Afrika för att de ska bygga ut sina gränsstyrkor så att flyktingar stoppas redan innan de försökt ta sig till Europa. Frontex och insatsstyrkornas aktioner innebär i praktiken mångfaldiga kränkanden av FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

En rad EU-direktiv skapar ”juridiska murar” riktade mot flyktingarna. Ett exempel är direktivet om transportöransvaret innebär att det flygbolag, eller liknande, som fraktar en person som inte har fullständiga eller korrekta papper med sig får betala personens återresa, och kan i en del fall också bötfällas. Direktiv är i strid med både Genevekonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 14 om asylrätten). Konsekvensen är att myndighetsutövning läggs ut på privata företag.

Vad anser Vänsterpartiet om Dublinförordningen?

Dublinförordningen bygger på huvudregeln att det första EU-land som den asylsökande rest in i gjordes ansvarigt för att behandla asylärendet. Men eftersom det i verkligheten rådde enorma skillnader i praxis mellan medlemsländerna skulle asylsökande i verkligheten riskera att avvisas från ett EU-land där asyl med största sannolikhet skulle ha beviljats till ett annat medlemsland med helt annan och mycket mer restriktiv praxis. Förordningen innebär att flyktingarna koncentreras till frontstater, som Grekland och Italien med extremt restriktiv asyllagsstiftning.

EU säger att man nu inför ett gemensamt asylsystem för EU. Men det råder fortfarande avgrundslika skillnaderna i praxis mellan EU-länderna när det gäller bedömningen av skyddsbehov. Skillnaderna mellan länderna blivit ännu större i och med EU:s utvidgning med nya medlemsländer de senaste åren.

Vänsterpartiet anser att det bara finns bara ett effektivt och humant sätt att komma till rätta med alla negativa konsekvenser av Dublinförordningens system. Upphäv förordningen och låt den asylsökande själv välja vilket EU-land han eller hon vill söka asyl i. Då försvinner samtliga problem som förordningen ger upphov till.

Vänsterpartiet säger nej till militariseringen vid EU:s yttergränser och nej till Frontex verksamhet. Asylviseringar måste införas så att det skapas legala vägar att söka asyl inom EU.

Vänsterpartiets arbete för en mänsklig flyktingpolitik som lever upp till internationella konventioner förs både i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet.

Vi understryker betydelsen av att bedriva en handelspolitik för social rättvisa och jämställdhet, motverka vapenexport och arbeta för fred och nedrustning. Framgångar på dessa områden skulle innebära att miljontals människor inte skulle tvingas att fly eller emigrera från sina hemländer.